Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία

Ανάπτυξη

Βατίστας & Συνεργάτες Λογιστική Α.Ε.

Υπεύθυνη Λύση Στα Φοροτεχνικά & Λογιστικά Θέματα

Banking Services

Planning together the loan that best suits you.

The banking department of the Vatistas Accounting SA, with his experience and expertise in financial products is a guarantee for the selection of products adapted to the needs and your financial profile  both in the Greek and the International market.

With our long experience in all types of loans, we are able to help you make the best choice of program or to draw together the loan that best suits you, since we know the flexibilities of each bank.bank services

We aim to ensure the most competitive terms for your loan product and the most thorough analysis of the loan agreement you sign.

We are able to give effective and comprehensive solutions to large companies or groups of companies from the Greek and International area, drafting, completing and implementing, financial studies in connection with the development of business plans of our clients.

Our services include:

 Evaluation of  investment  & advices

 Drafting on receiving bank finance

 Investment portfolio management

 Dynamic management of excess corporate liquidity

 Opening and management of corporate and personal bank accounts

 Drafting of informative bank documents

 Communication with banks

 Monitoring of bank loans

 Investment products

The Vatistas Accounting SA bridges the gap between Enterprise - Individuals and banks, acting as intermediary consultant for the appropriate financing option, benefiting the maximum utility of banking products.

Contact Us!